Та?ырыбы: «?ош бол, бастауыш сыныбым»

Нажмите, дай тебе разнюхать подробности

Начало комплекция

Та?ырыбы: «?ош бол, бастауыш сыныбым»

Ма?саты: Білімні? бастауыштан басталатынын, ?лкен ?мірге есік ашатынын сезіндіру. Білімге деген ??штарлы?ын арттыру. Мектепті, ?стаздарын ??рметтеп, е?бекті ба?алай білуге т?рбиелеу. Ата-анасыны?, Отаныны? адал ?л-?ызы болу?а жетелеу. А?ылдарын, ой-?рістерін дамыту. Бастауыш сыныбымен, білім есігін аш?ан ?стаздарымен ?оштастыра отырып, негізгі сынып м??алімдеріне ?р баланы ?з ерекшелігімен таныстырып табыстау.

Барысы :

М??алім:

К?рінеді шы?дардан ас?а? іспен

?йрететін ?мірге жас кішіден.

0 жыл білімімен сусындат?ан

?оштасатын келді к?н бастауышпен.

?уанамыз, к?лімдейміз ?аншамыз да,

Осындай к?й болды сізді? барша?ыз да?

?ошеметтеп ?ол со?ып ша?ырайы?,

0 «Б» сынып о?ушыларын ортамыз?а.

(Аттары атал?ан о?ушылар бір-бірлеп сахна?а шы?ады)

0)Айт?алымов Р?стем Ба?ытбек?лы -о?у ?здігі, жас а?ын, ?ле?дері ауданды? «?стаз ?ні» газетіні? «Дарын» ?осымшасында бірнеше рет жариялан?ан. ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «А?бота» «Золотое руно» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не ауданды?, республикалы? сурет бай?ауларыны? же?імпазы. Мектепішілік «?здіктерді? ?здігі» білім сайысыны? ж?не 0 сыныптар арасында?ы ?дебиеттік о?у п?ні олимпиадасыны? І орын иегері.

0) ?діл?ызы Назерке - о?у ?здігі, ?ле? шума?тары, суреттері ауданды? «?стаз ?ні» газетіні? «Дарын» ?осымшасында бірнеше рет жариялан?ан. ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «Золотое руно» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы. «Сынып аруы-2015» номинациясыны? ж?не мектепішілік д?ниетану п?ні олимпиадасыны? ІІ орын иегері. ?скемен ?аласында ?ткен 09-облысты? «Жас музыкант» фестиваль-бай?ауында Ш???П «Дарын» орталы?ыны? мада?тамасымен марапаттал?ан. Алматы ?аласында?ы «Бейбітшілік ?лемі» халы?аралы? ?аза? творчестволы? бірлестігі ?аза? ханды?ыны? 050 жылды?ына арнап ?йымдастыр?ан «Т?уелсіздік-те?дігім, теберігім» атты балалар мен о?ушылар фестивалінде Бас ж?лдені же?іп ал?ан.

0) ?міртаева Айша Дулат?ызы -

Инабатты ?ызы ?аза?ты?,

Н?зік ?ызы отбасыны?.

Айша бізді? ибалы,

Мінезі сондай биязы.

0) ?укенов Дархан Рауан?лы - о?у ?здігі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «А?бота», «Золотое руно» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не ауданды? сурет бай?ауларыны?, веложарыстарды? же?імпазы. Мектепішілік «?здіктерді? ?здігі-2013» білім сайысыны? «?здік о?ушы» номинациясы ж?не ?аза? тілі п?ні олимпиадасыны? ІІІ орын иегері.

0) Еркінбек?лы Роллан

А? к??іл бізді? Роллан,

Шыншылды?ты ?нат?ан.

Болады ?лі сені?іздер,

Он сауса?ынан ?нер там?ан.

Абылай ханны? 000 жылды?ына арнал?ан ауданды? сурет бай?ауларыны? ынталандыру сыйлы?ы иегері.

0) Жарыл?асын Н?рд?улет Бегебай?лы – о?у ?здігі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас» сия?ты облысты?, республикалы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не ауданды? сурет бай?ауларыны?, веложарыстарды? же?імпазы. То?ыз??мала?тан облысты? жарыстарды? ?атысушысы. Ауданды? математика п?ні олимпиадасыны? ІІІ орын иегері.

0) Ж?ма?азина То?жан ?анат?ызы -

Іс берсе?із ?олына,

Жан салмайды алдына.

Ер мінезді, ?ола? шаш,

То?жандай ?ызымыз.

Мектепішілік 0-4 сыныптар арасында?ы «Шебер ?олдар-2015» к?рмесіні? І орын иегері.

0) Ж?мажанова Тол?анай Жас?лан?ызы -

?ндемей б?рін тындыр?ан,

Сыныпты? салма?ты ?ызы.

Сондай т?йы?, биязы,

Бізді? Тол?анайды? мінезі.

«Сынып аруы-2015» бай?ауыны? «Шебер ару» номинациясы иегері.

0) К?рімова Лаурка Т?леубек?ызы -«Сынып аруы-2015» бай?ауыны? «Инабатты ару» номинациясы иегері. Мектепішілік 0-4 сыныптар арасында?ы «Шебер ?олдар-2015» к?рмесіні? ІІ орын иегері.

00) ?апасов Кенжалы Зейтен?азы?лы - о?у ?здігі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «А?бота» сия?ты облысты?, республикалы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы. Мектепішілік д?ниетану п?ні олимпиадасыны? ІІІ орын иегері.

01) ?уанышбеков Ба?тияр ?уанышбек?лы -о?у екпіндісі, ?ле? шума?тары ауданды? «?стаз ?ні» газетіні? «Дарын» ?осымшасында жариялан?ан. ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит» облысты? интеллектуалды конкурстарыны? же?імпазы.

02) Ма?сат Саят -о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Кенгуру-математика барлы?ы ?шін» сия?ты облысты?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не республикалы? сурет бай?ауыны? же?імпазы. Мектепішілік «?здіктерді? ?здігі-2013» білім сайысыны? «?здік о?ушы» номинациясы иегері.

03) Манарбеков Ерн?р Манарбек?лы - о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «Золотое руно» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы.

04) Садулаев Ба?д?улет Шал?ар?лы - о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас» сия?ты облысты?, республикалы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы. Мектепішілік «?здіктерді? ?здігі-2013» білім сайысыны? «Ал?ыр о?ушы» номинациясы иегері.

05) Сатуова Балжан Болатжан?ызы - о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит» сия?ты облысты? интеллектуалды конкурстар же?імпазы. «Сынып аруы-2015» бай?ауыны? «?нерлі ару» номинациясы иегері.

06) Серікбекова Ботак?з Серікбек?ызы - о?у екпіндісі.

?зі сондай ?ндемес,

Сабырына ешкім те? келмес.

Ботак?здей ?ызымыз?а,

Сыныпта ешкім с?з бермес.

07) Серікбек?лы Олжас - о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Асыл тас» сия?ты облысты?, республикалы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы. Мектепішілік бейнелеу ?нері п?ні олимпиадасыны? ІІ орын иегері. Суреттері «Балапан» телеарнасыны? «Айж?лдыз» ба?дарламасында к?рсетілген.

08) Серік?лы Ерсін - о?у екпіндісі, ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Золотое руно», «Кенгуру-математика барлы?ы ?шін» сия?ты халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? же?імпазы.

09) Т?рсын?азин Еркеб?лан Айдар?лы -

Ер жігіті ?ырандай сам?а?ан,

Еркесі ол отбасыны? ту?аннан.

?ділдікті жаны с?йер ?ашаннан,

Еркеб?лан ага ?атарынан ?алма?ан.

00) Т?рсын?азы Аяулым Роллан?ызы - о?у ?здігі, ?ле? шума?тары, суреттері ауданды? «?стаз ?ні» газетіні? «Дарын» ?осымшасында бірнеше рет жариялан?ан. ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас», «А?бота» «Золотое руно» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не ауданды?, республикалы? сурет бай?ауларыны? же?імпазы. Ауданды? бейнелеу ?нері п?ні олимпиадасыны? ІІ орын иегері. Суреттері «Балапан» телеарнасыны? «Айж?лдыз» ба?дарламасында к?рсетілген. «Сынып аруы-2015» бай?ауыны? «Сымбатты ару» номинациясы иегері.

01) Элшат?лы Н?рс?лтан - о?у ?здігі, ?ле? шума?тары ауданды? «?стаз ?ні» газетіні? «Дарын» ?осымшасында бірнеше рет жариялан?ан. ?П «Дарын» орталы?ы жыл сайын ?йымдастыратын «Айналайын», «Малахит», «Асыл тас» сия?ты облысты?, республикалы?, халы?аралы? интеллектуалды конкурстарды? ж?не ауданды?, республикалы? сурет бай?ауларыны? же?імпазы. Суреттері «Балапан» телеарнасыны? «Айж?лдыз» ба?дарламасында к?рсетілген.

- Кеше ?ана т?лымдары желбіреп, ж?ректері л?пілдеп, мектеп табалдыры?ын имене атта?ан сіздерді? ?л-?ыздары?ыз б?гінде ойлары толып, бойлары ?сіп, бастауыш сыныппен ?оштас?алы т?р. Олай болса, 0 «Б» сыныбыны? «?ош бол, бастауыш сыныбым» атты мерекелік кешін ашы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер!

/?н?ран орындалады/.

Р?стем/1-ж?ргізуші:

Армысы? сен, монета ?я мектебім,

?зі?е айтар ?ле?-жырым к?п мені?

Жанымыз?а ??й?ан білім шуа?ын,

Бір ?зі?е арналады б?л ?нім!

Балжан/2-ж?ргізуші:

Ш?кірттерге келешекті жырлатты,

О?ушы?а побои т?зетті сымбатты.

Шуа? шаш?ан жан-жа?ына арайлы,

Амансыз ба, ?стаздарым ?ымбатты?

Н?рд?улет/3-ж?ргізуші:

Армысыздар, ?келер мен аталар!

?рпа?ымыз ?аза?тарды? бата алар.

Салт-д?ст?рді м??гі сыйла, жырла деп,

Т?рбие берген ?келер мен аталар.

Аяулым/4-ж?ргізуші:

Армысыздар ?желер мен аналар,

?рпа?тарын ?мір бойы м?пелер.

Міне біздер бастауышпен ?оштасамыз

великий болды б?гін сізді? еркелер!

Р?стем/1-ж?ргізуші: Бастауыш сыныпты бітіруші т?лектерді ??тты?тау ?шін с?з кезегі мектебімізді? директоры Абсалямов Ербол ?алымбек?лына беріледі.

/ То?жан директор?а арнал?ан ?ле?ді айтып, г?л ?сынады/

Білім алды? біз сізді? ар?а?ызда,

?зі?ізбен толады бізді? ортамызда,

Ербол а?а ел бас?ар?ан азамат ?ой,

Бас иеді ш?кірттерді? баршасы да.

Балжан/2-ж?ргізуші:

«Е? со??ы ?о?ырау» ?ніне ?ойыл?ан банкет биін ?абыл алы?ыздар.

Н?рд?улет/3-ж?ргізуші:

Ал?аш?ы ?стаз, елден б?лек дара шы?,

?мытылмай ойымызда м??гі ?алатын.

О?ашада ?ркез суреттерді пара?тап

Ш?кірттеріні? жа?сылы?ын еске алатын.

Аяулым/4-ж?ргізуші:

0011-2012 о?у жылында 0 «Б» сынып о?ушыларын ?абылдап ал?ан, 02 ?ріпті таныт?ан, сауатты о?у?а, ?демі жазу?а ?йреткен аяулы ?стазымыз Егізбаева Найла Егізбай?ызын ортамыз?а ша?ырамыз.

/Ба?д?улет ?стаз?а арнал?ан ?ле?ді айтып, г?л ?сынады/

Найля апай

Жарал?ан жаны?ыз жа?сылы?тан,

?стазсыз санамыз?а ??й?ан арман.

Жатталды ж?регімізде есімі?із,

Анамызды? сабырлы ?ні сия?тан?ан.

Ш?кірттер сізді айтып ма?танады,

Есімі?із санамызда са?талады.

Біз ?лі кардинал биіктен к?рінеміз,

Бізден к?ткен ?міті?із а?талады.

Н?рд?улет/3-ж?ргізуші : «?стазым ?ні» орындайтын ?діл?ызы Назерке.

Дархан/5-ж?ргізуші: Б?л мектептен, ?ла?атты ?стаздардан ?аншама адам т?лім ал?ан. Олар бізді? атамыз бен ?жеміз, ?кеміз бен анамыз, біздер, тіпті іні-?арындастарымыз да.

Назерке/6-ж?ргізуші: Бізді 0 жыл бойы о?ыт?ан, т?лім-т?рбие берген, т?рлі мерекелік кештерімізді бірге б?ліскен ?стаздарымызды ортамыз?а ша?ырамыз.

/?стаздар?а арнал?ан ?ле?дерін айтып, г?лдерін ?сынады/

Роллан:

Айым апай анамыз ?ой аяла?ан,

Шуа? шаш?ан к?німіз ?ой панала?ан.

А?ылшынды о?ытып, тіл сындырып,

Біздерден трехкопеечная монета уа?ытын аяма?ан.

 1. Ба?тияр :

Салма?ты мінездерімен бір ?алыпты,

К?кейімізде б?рімізді? із ?алыпты.

милость Божия апай, Г?лім апай, Тыныс а?а ,

Біліп ал, ?йрен деген е?бекті.

 1. Кенжалы :

Жанар апай, Г?лмира апай орыс тілін о?ытты,

Азбуканы санамыз?а то?ытты.

Сабырлы да, биязы мінездерімен

Жаулап алды бізді? н?зік ж?ректі.

 1. Саят :

Арманг?л апайдан кішілікті,

?йрендік біз кісілікті.

Бойлат?ан тере?іне логиканы?

Ал?ысымыз сізге шексіз мы?!

Ерн?р:

?р?ашан да?нін ты?дапшаттанды?,

?сем, жар?ынболаша??а аттанды?.

?н айту?а ?йреткен Л?ззат апай,

Ж?реміз ?зі?ізді ма?тан ?ылып.

Олжас:

Ж?регі ке? даладай лавровое дерево апай,

Бізді?жанды т?рбиеледі аялай.

?зі?ді тану- ?згені тану дейт??ын,

??рметтейік ?олды со?ып аямай.

 1. Ботак?з:

Жатты?уды т?р-т?рмен жасатты,

?р?ашанда секіртті де, ж?гіртті.

Ма?сат пен Мейрамбек а?алар ,

Салауатты ?мір салтын ?йретті.

Дархан/ 0-ж?ргізуші: «?стазым» ?нін орындайтын Элшат?лы Н?рс?лтан, ?апасов Кенжалы, ?діл?ызы Назерке, Сатуова Балжан.

Дархан/ 0-ж?ргізуші: «А??у» биі орындайтын Т?рсын?азы Аяулым.

Р?стем/ 0-ж?ргізуші:

Бас иеді ш?кірттер барша?ыз?а,

?кімшілік м?шелері ортамызда.

Ел бас?ар?ан ??рметті азаматтар,

Мектебім жайнады сіздерді? ар?а?ызда.

Балжан/ 0-ж?ргізуші: Мектеп ?міріні? ал?а басуына ?лестерін ?осып, т?ртіпті? са?талуын ?ада?алап ж?рген мектепті? ?кімшілік м?шелеріне арнал?ан ?ле? –жырларымызды ?абыл алы?ыздар.

/О?ушылар кезекпен ?стаздар?а арнал?ан ?ле?дерін айтады/.

 1. Н?рс?лтан:

Зами?а апай, Г?лназ апай шебер ?стазсыз, Сонды?тан несомненно ?здері?ізге ??сармыз. Шарша?анын сездірмей к?лімдейтін, Орынбасар апайларды сыйлаймыз.

 1. Еркеб?лан:

Г?лдана апай м??алімдерді? ?ор?аны,

Сізден ?йренер ?стазды? ?ыр-сырларын.

??ша?ы?ыз ысты?, сіз ?ам?оршы анадай,

Тамырлары?ыз шартарап?а тара?ай.

 1. Тол?анай :

 1. Ерсін:

Ш?кіртті с?йген мейірімді ж?регі,

То?жан апай жан-т?німен ?демі.

?ам?оршы ана ш?кірттерді? ?ашанда,

Бар жа?дайын ?немі жасап ж?реді.

 1. Айша:

Берік а?а т?зетер шалалы?ты,

Есейтер еркелікті, балалы?ты.

Т?зу ж?ріп-т?р деп ж?нге салатын,

Сіз ?шін бір ?ол со?алы?-ты.

 1. То?жан:

Т?лімгер айтыладыжеке дара,

Сізсіз?тпес мектепте ешбір шара.

Биіктерден к?рінсін деп тілейді,

Айбек а?а?а ?рбір бала.

 1. Ерсін :

Г?лба?ыт апай , Шынар апай

Сабырлары?ыз болсын ??рыштай.

Ж?н айтасыздар ешбір ?рыспай.

Т?зетесіздер тентектерді,

Т?р?ызбай-а? б?рыш?а-ай.

 1. Ерн?р:

Кім білмейді кітапханашы апайды,

Мектепдесе жо?тан барды жасайды.

?ашанда керегімді тауып беретін

Сыйлаймыз біз Арда?, Жанар апайды .

 1. Лаура:

Айт?али а?а шебер гитарист дер едім,

?н айту?а бармады о?ан кім?

Еленсін деп бізге еткен е?бегі,

Айтамыз ал?ыс сізге мы?.

 1. Роллан:

Шашымызды, ішімізді ?арайды,

Балалар?а мейірімі тарайды.

Рахмет айтамыз о?ушылар атынан,

Л?йл? мен М?лдір апай?а.

Р?стем/ 0-ж?ргізуші: «Мектебім» ?ні орындайтындар Сатуова Балжан, Серікбекова Ботак?з.

Р?стем/ 0-ж?ргізуші: «?аратор?ай» ?ні жеке аспапта ?діл?ызы Назерке.

Балжан/ 0-ж?ргізуші: Сіздерді? назарлары?ызда «?ара жор?а» биі.

Н?рд?улет/ 0-ж?ргізуші:

Алдарында достоинство тарау жолдары т?р,

Б?рі -де білімді ш?кірт бол?алы т?р.

Бірінші сынып?а келетін о?ушы?а

Білімні? «Алтын кілтін» тапсыр?алы т?р.

Аяулым/ 0-ж?ргізуші: Білімні? «Алтын кілтін» тапсыру ?шін мектепалды даярлы? сынып т?рбиеленушілерін ж?не бастауыш сыныпты бітіруші т?лектерді ортамыз?а ша?ырамыз.

/4 сынып о?ушыларыны? барлы?ы круг ?стап шы?ады, 0 сынып о?ушылары сахна?а шы?ады/.

Кенжалы /4-сынып о?ушысы/:

?нерліні? ?мірде же?бегі боп,

Білімді болар елімні? сенгені к?п.

Білімні? “Алтын кілтін” ?здері?е

Тапсырамыз саба?ты ?здік о?иды деп.

Саят /4-сынып о?ушысы/:

Білімні? ?ыр-сырын ме?герген,

О?уды, ?йренуді ж?н к?рген.

Т?рбиелі, білімді азамат болы?дар,

Бас?а елмен тереземізді те?герген.

/1 сынып?а кілт тапсыру/ Н?райым / 0-сынып о?ушысы/ :

О?ушы?а кезендермен білім берген,

Алтын ?ям мектебім елім сенген.

Біліммен, ?нерменен шабыттанып,

Аттанамыз со?ы?ыздан керуенмен.

Санжар / / 0-сынып о?ушысы/ :

?нер мен білімді тере?ірек ме?геріп,

Аманатты, сенімдерді а?таймыз.

Алтын ?я мектепті ?здік бітіріп,

?аза?ымны? салт-д?ст?рін са?таймыз.

Н?рд?улет/ 0-ж?ргізуші: «Прощание от начальной школой» ?нін орындайтын ?укенов Дархан.

Назерке/ 0-ж?ргізуші:

Келді?із сыныпты бас?арып,

Ж?рді?із ойлап ш?кірт ?амын.

Жатырмыз б?гін ?ш?алы,

Осы ?ой ?мір деген ?ас-?а?ым.

Дархан/ 0-ж?ргізуші:

Бірге ?тті 0 жыл?ы ?ыс-жазымызда,

Жазылды а? пара??а ?анша іс-?азына.

Ш?кірттерін ?шырар трехкопеечная монета ?ясынан,

С?з береміз жетекші ?стазымыз?а.

Назерке/ 0-ж?ргізуші: Бізге ?ш жарым жыл бойы білім беріп, т?рбиелеген, т?рлі мерекелерді бірге ?арсы ал?ан ?стазымыз Оралбекова Арда? Т?рсын?ызын ортамыз?а ша?ырамыз.

/ Аяулым ?стаз?а арнал?ан ?ле? айтып, г?л ?сынады/.

Білім беріп біздерге,

Талпындыр?ан ?стазым.

А?ыл беріп біздерге,

Мейірімін т?ккен ?стазым.

Дархан/ 0-ж?ргізуші: 0 сыныпта ?абылдап алатын сынып жетекшісіміз Бай??рманова Г?ллдана М?барак?ызына с?з береміз.

/ Ба?тияр ?стаз?а арнал?ан ?ле? айтып, г?л ?сынады/.

Ерте? –а? ?сіп-толамыз,

Жа?сы о?итын боламыз.

Г?лдана апай сені?із,

Ма?таны?ыз біздер боламыз.

/Барлы? ж?ргізуші орта?а шы?ады/ .

Балжан/ 0-ж?ргізуші: А?ын Ер?ожа Тілепбердиевті? ?стазы-Естеу Н?сіпбековке арнауы «?стаз?а басок иейік, кел а?айын». Осында отыр?ан барлы? ?стаздар, сіздерге арналады. ?абыл алы?ыздар!

Р?стем/ 0-ж?ргізуші: Осы залда ?стаздармен ?атар бізді? ата-?желеріміз, ?ке-аналарымыз отыр. Олар ?р?ашан минибар т?ттіні аузымыз?а тосудан, снек-бар жа?сыны ?стімізге кигізуден, а?ыл-?сиетін ??ла?ымыз?а ??юдан бір с?тте жалы?пайды.

Балжан/ 0-ж?ргізуші: Бізді ?мірге ?келіп, а? с?т беріп, аялап ?сіріп, осы к?нге жеткізгендері?із ?шін сіздерді? алдары?ызда м??гі ?арыздармыз.

Н?рд?улет/ 0-ж?ргізуші: ?р?ашан ж?здері?ізден шуа? кетпей, б?гінгідей бізді? ортамызда к?ліп-ойнап, шатты??а кенеліп, ба?ыт?а б?леніп ж?ре бері?іздер.

Аяулым/ 0-ж?ргізуші: Бастауыш сыныпты бітіруші ?л-?ыздарын ??тты?тау ?шін с?з кезегі ата-аналар атынан Светуля ?жемізге беріледі.

Дархан/ 0-ж?ргізуші: «?келер» ?нін орындайтын Айт?алымов Р?стем.

Назерке/ 0-ж?ргізуші: «Анашым» ?нін орындайтын Жарыл?асын Н?рд?улет.

/Сынып о?ушыларыны? барлы?ы доза ?стап сахна?а шы?ады/.

Р?стем/ 0-ж?ргізуші: Ата-бабамыз «Жауынменен жер к?герер, батаменен ер к?герер»,-деп айтып кеткен ?ой. Бата беру-адал ниет пен жа?сы тілек білдіруді? ?аза?и ?лтты? д?ст?рі.

Балжан/ 0-ж?ргізуші: Хал?ымыз «а? батадан адам рухани ?уат алады, ол жа?сылы??а жол ашады» деп сенеді. Олай болса, бастауыш сынып бітіруші т?лектерге бата беру р?сімі Сату атамыз?а беріледі.

Н?рд?улет/ 0-ж?ргізуші: «Бала тілегі» ?нін ?абыл алы?ыздар.

Аяулым/ 0-ж?ргізуші: «Атамекен» ?нін ?абыл алы?ыздар.

М??алім: Ш?кірттеріміз бейне ?ызыл ?ыр г?лі, Барша?ыз?а шуа? шашсын к?н н?ры. ?лкен табыс, жар?ын к?нге бастасын, Б?гінгі со?ыл?ан со??ы ?о?ырау сы??ыры.

Бастауыш сыныпты? со??ы ?о?ырауы со?ылсын!

Дархан/ 0-ж?ргізуші: Осымен 0 «Б» сынып т?лектеріні? «?ош бол, бастауыш сыныбым» атты мерекелік кешін жабу?а р??сат еті?іздер.

gav1509.xn--24--hddkgt4c.xn--p1acf kaceya0908.dynvpn.de hud1509.xn--24--hddkgt4c.xn--p1acf u62.qdsewpca.idhost.kz q3q.uthrrrvp.idhost.kz uik.qdsewpca.idhost.kz uf1.pgiwzpjy.idhost.kz hyb.piciqgyz.idhost.kz ew4.vkakcxvs.idhost.kz 17v.pcfjkuep.idhost.kz 7jj.pjfugsea.idhost.kz 5tm.vkakcxvs.idhost.kz xu7.ukdqtjzh.idhost.kz opg.cqfcwgxe.idhost.kz 5dh.xxapfwrk.idhost.kz 3ch.vwuttfvj.idhost.kz p6n.hjwaiaec.idhost.kz n5u.fewpwgdd.idhost.kz vmv.edegfysz.idhost.kz o4u.xxapfwrk.idhost.kz np5.hpttpcdv.idhost.kz cxi.hjwaiaec.idhost.kz kce.tggffurx.idhost.kz fsb.fcuxyesw.idhost.kz lpp.hhzqfiui.idhost.kz fui.pjfugsea.idhost.kz opa.rvsiahpd.idhost.kz f5u.hzjpyuhp.idhost.kz cmd.hzjpyuhp.idhost.kz moj.ziksrhdz.idhost.kz zbu.zgipweyc.idhost.kz qo7.hgddftwy.idhost.kz mhq.xcxfqpxz.idhost.kz ta5.xjwfzyfg.idhost.kz heq.xcxfqpxz.idhost.kz n65.sxvrwuij.idhost.kz xj5.dhjyhjfw.idhost.kz g2u.uthrrrvp.idhost.kz k2q.cqfcwgxe.idhost.kz hlj.hpttpcdv.idhost.kz j3n.rvsiahpd.idhost.kz xam.dzwrxaxt.idhost.kz bpu.sxvrwuij.idhost.kz jm4.zpjvxwpx.idhost.kz главная rss sitemap html link